top of page

צעדים ראשוניים ביזמות עסקית

ההתפתחויות בעולם העסקי, בהמשך לתהפוכות הקורונה והמשברים הכלכליים בעקבות כך, יצרו תנאים ייחודיים וחדשים, ליזמות בכלל וליזמות עסקית בפרט.


המבנים העסקיים והכלים ליזמות עסקית, היו ונשארו ייחודיים, יחד עם זאת, מה שידענו והכרנו השתנה כך ש"ארגז הכלים" המוכר, חדל להיות אפקטיבי.


יזמים ובעלי עסקים שאלו ושואלים את עצמם, מה ואיך צריך לעשות על מנת "לעלות" על הרכבת ההרים החדשה. מה שהיה מוכר וידוע, לא עובד ואם עובד, אז צריך להיות מאוד ערני וזריז ב"קריאת סימנים" שלא תמיד ידענו לזהותם קודם לכן.


התהליך האמור מביא, רבים וטובים, לחפש סיוע ועצה במרחבים חדשים ובכלים חדשים. פתרון יעיל ואפקטיבי להגשת סיוע, כאמור, הינו סדנאות מודולריות, המוכוונות למתן כלים ופתרונות עדכניים ו"ארוזים" בצורה יעילה למתן תשובות עדכניות ותכנים עדכניים.


יזמות עסקית, הינה תהליך מורכב עם מרכיבים ייחודיים לכל יזם ויזם שרק "ארגז כלים" מותאם ומוכוון יזם ויזמות.


ההחלטה לצאת לדרך של יוזמה עסקית מצריכה הבנה והכרה, מעמיקים של המשאבים הרוחניים ופיזיים הכרוכים בתהליך היזמות. כך למשל, חשוב להבין מה המניע לעצם הרצון להיכנס ליזמות שכזו ומה הם הישגים המצופים לאורך הדרך. כל יזם ויזם והמניעים שלו, כל יזם ויזם וההישגים שהוא מצפה להגיע אליהם. בלעדי הישגים והשגת יעדים בהתאם, לא יבוא היזם על סיפוקו ולא יראה ברכה בעמלו. באותה מידה, הכרה והבנת הסביבה העסקית ומגמותיה, חשובים מאוד להחלטות לגבי מיזם עסקי, שהרי באופן טבעי הוא מחויב להשתלב בסביבה זו. זאת ועוד, יעדים עסקיים כגון הכנסה, החזר להשקעה, חדירה ומיצוב וכו', הינם פרמטרים דינמיים שעל היזם לעקוב אחריהם והפנימם בכל שלב ושלב ביוזמה.


מעבר לשלבים התיאורטיים המוזכרים למעלה, קיים "ארגז הכלים" שעל היזם להכיר ולשלוט בהפעלתם.

"ארגז כלים" כולל באופן עקרוני שלוש קטגוריות של כלים:

  • · הגדרות: של אותן פעולות וצעדים להגדרת מה אנחנו רוצים לעשות. לדוגמה: מה הפתרון שהמיזם "מביא" לעולם ואשר סביבו אנו בונים את היוזמה, או מה השוק שאליו אנו מכוונים המיזם וכו'

  • · שוק/שיווק/פרסום: קטגוריה הדורשת לימוד וחקר מתמידים. כלים אלה, מאפשרים לנו לנקוט בתהליכים שבאמצעותם ניתן יהיה בסופו של דבר "לייצר" כסף באמצעות היוזמה

  • · תפעול/תיקצוב: פעולות וצעדים מעשיים למימוש היוזמה והפיכתה לעסק


עמותת 50 פלוס מינוס מפעילה תוכנית משולבת לסייע ליזמים עסקיים בהכרת והטמעת הצעדים הנ"ל, באמצעות סדנה וייעוץ פרטני.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Commenting has been turned off.
bottom of page